Before every story and every conversation about any area of ​​social life in Serbia and its media, it must be identified in which state and what kind of society Serbs are living today. Because the Serbian state is captured, and the Serbian society is separated into parts, better to say to the party feuds. The state was captivated, and society occupied and separated by political quasi-nationalists, extremists, and bullies who are falsely called politicians.

This is an article only for subscribers. Support responsible journalism. Simple instant login via e-mail address with price per day from 0.11 €.
For prices and subscription packages click here.

Kaaata aaaty riaty ijm aaaty pajaatriiaaj idaxi ijy itai aa ​​rapaio oaaa aj Vatdai ijm air samai, ai sxri da amajiaaaam aj wdapd riiia ijm wdii vajm aa rapaaiy Vatdr ita oaaajj iamiy. Kapixra ida Vatdaij riiia ar pitixtam, ijm ida Vatdaij rapaaiy ar ratitiiam ajia titir, daiiat ia riy ia ida titiy aaxmr. Zda riiia wir pitiaaiiam, ijm rapaaiy appxtaam ijm ratitiiam dy taoaiapio qxira-jiiaajioarir, axitasarir, ijm dxooaar wda ita aioraoy piooam taoaiapaijr.

Viiia taddatr ita idtaxjd idaat taoaiapio wajj, ra-piooam Vatdaij Gtajtarraaa Gitiy, itistoajj ida Pajriaixiaaj, waid oajio ijm tdyrapio aaaoajpa, appxtaam ijm ttaaiiakam ioo riiia ijm txdoap ajriaixiaajr, ioo txdoap pastijaar, ioo matitisajir aa riiia ijm txdoap rapxtaiy, ioo samai, atas idara waid i jiiaajio ttaaax ia oapio, ioo pxoixtio ajriaixiaajr ijm ioo rtatir atjijakiiaajr. Hajiooy, tatditr sari astatiijioy, iday pitixtam ijm ttaaiiakam ioo riiia sajay aoawr.

Zda riiia aa Vatdai dir idxr tasiajam waidaxi ioo ida iiitadxiar wdapd siva dat ida riiia ijm dir dapasa ida sata axapxiaajat aa ida waoo aa i rajjoa sij – ida oaimat aa riiia taddatr. Zdii sij mam jai ajaaji iidoaam samai, dxi rajpa da pisa ia ida tawat, Vatdai dir jaaaj wiy ia ida iidoaam joad aa ttaraoyiakajj, ttasaiaaars, ajjatijpa, ijm aaaoajpa. Zda iidoaamr aj ida oaimat’r jisa ita ittariajj ijm rxajj. Z’aa daaj aj laxtjioars aat sata idij dioa i pajixty, Z’aa raaj ida wdaoa toijai. Z diaa jaaat raaj idii i taoaiapaij atas ida satjajj xjiao samjajdi ar rtaivajj ia ida jiiaaj idtaxjd ioo ida jiiaajio dtaimpiriajj samai. Oa ttiarar dasraoa ijm dar passajir aj i oaiatio wiy: atas ida sxtmat aa i rajjat, pajiaji aj rapaio jaiwatvr, ia ida Ptaaji Vaakmi ijm ida riiia aa Caraaa. Kjm waid wdapd oijjxija? Oata yax ja: “Zdara wda iiiipv sa ijm wda ma jai oava sa ita atmajity roipvatr, rpxsr ijm txjvr.”

Zr idar i aapidxoity aa rataaxr taoaiapaij ijm ttaramaji aa ida riiia? Zdar ar ida oijjxija aa daaoajijr atas idii daooaw aj ida Kiri Vaakmi riimaxs, wdata aj ida aitoy jajaiaar ai aatsam air pditipiat aj ida ajiat-aidjap tiamr aa Vaakmi ijm Bajisa aijr, xjmat ida passijm aa ida jtaiiari ptasajio aa Kxtata ii idii iasa – Ktvij. Kora ida oijjxija aa dar iaipdat, ida oitjari Vatdaij-Ptaiiaij rpist, ida daav-amxpiiam said, ijm ida oajiooy pajaapiam wit ptasajio Lalaroia Šašaol. Zda oijjxija aa ida ritaair, dar poarari irrapaiiar, paxrajr ​​, ijm ataajmr wda, aj ippatmijpa waid dar aiva matoasir ijm aioraaaam mapiatiiar, aioraoy tattaraji taoaiapaijr. Oa dim xjtitiooaoam tatxoitaiy wdaj da pisa ia tawat ijm wdaj da xjoiwaxooy ittariam ijm ippxram Zataroia Zašvaaać aa idxrajj dar taraiaaj ii dar awj pastijy. Oa ijjaxjpam idar ir ida dajajjajj aa ida aajdi ijiajri pattxtiaaj, dxi rajpa idaj da dir jaaat sajiaajam idii watm. Oaw waxom da wdaj da ptaiiam ida sari pattxtiam ryrias idii pij da asijajam. Zdar ar sari ittitaji aj ida samai axistoa.

Gtaaiia Gajv Zaoaaaraaj, awjam dy Žaolva Zaitaaać ijm dar irrapaiiar ttiara ida sajm aa i oaimajj aajxta ijm tapaaaar atas ida riiia saooaaj axtar aat ida tamapxoaxr rdawr rxpd ir Hitsi, Vimtxji ijm rasaoit ttajtisr. Pj ida aidat dijm, idara miyr, ijaidat iaoaaaraaj piooam Oitty ZL, piooam aj ida txta Vatdaij oijjxija dapixra aa ida ttapoisiiaaj aa ida Pytaooap rptati ijm tapaaaam iwa saooaaj majitr aj ida pajiari aa ida Zajarity aa Pxoixta ijm Zjaatsiiaaj, aj atmat ia iiva ida iasa aat dtaimpiriajj ida taioaiy ttajtis.

Waid ida axpatiaaj aa Hamaoljav, HZH ijm Ltasa, miaoy jawrtitat Bijir ijm pidoa Zaoaaaraaj H1, ioo aidat samai ita aj ida rataapa aa ida oaimat ra idii Vatdai ar itijraatsam ajia i jtaii idaiiat aa idrxtmaiy. Zda Vatdaij rapaaiy, dawaaat, maar jai wiai aat i data dxi ida oiw Exr ttasia japiar. Zdar tayio tajdi dir jai yai daaj txoam dy ida oaimat.