fbpx

Uvjeti korištenja web odredišta mediadaily.biz

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
Internetsko odredište mediadaily.biz stranica je u vlasništvu trgovačkog društva Voice of media d.o.o.. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetskih stranica na web odredištu mediadaily.biz koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem navedenih stranica i servisa koji pripadaju domeni mediadaily.biz (dalje u tekstu: Media Daily stranica) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene mediadaily.biz i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Media Daily stranica bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Media Daily stranica u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Media Daily stranica vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Media Daily stranica ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Voice of media d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Voice of media d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Media Daily stranica, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Voice of media d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Media Daily stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Media Daily stranicama te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Voice of media d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Media Daily stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Media Daily stranica. Korištenjem sadržaja Media Daily stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Media Daily stranica, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Media Daily stranica, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja Voice of media d.o.o. Usluge Media Daily stranica zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Media Daily stranica, tvrtka Voice of media d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Media Daily stranica.
Korištenje usluga Media Daily stranica odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Media Daily stranica od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Voice of media d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA Media Daily I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje Media Daily stranica, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Voice of media d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Tiskani i elektronički mediji, kao i fizičke osobe, ne smiju prenositi autorska djela s portala, objavljivati odnosno reproducirati, distribuirati i/ili priopćavati javnosti tekstove, komentare, fotografije ili videozapise izvorno postavljene na portalu Media daily u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama bez izričite pisane suglasnosti uredništva portala mediadaily.biz

SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA
Korištenjem web portala Media daily korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio Voice of media d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Voice of media d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.
Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Voice of media d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web portala Media daily predstavlja korisnikov prihvat ponude Voice of media d.o.o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom, a u korist Voice of media d.o.o.

Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web portalu Media daily (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Voice of media d.o.o.) kao i svaka dostava Voice of media d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Voice of media d.o.o. Ponuda Voice of media d.o.o. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web portala Media daily, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Voice of media d.o.o-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web portala, a Voice of media d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Voice of media d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

Voice of media d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Voice of media d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Voice of media d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Voice of media d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Voice of media d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web portala, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web portal, te nije dopušteno:
1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike,
2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,
3. pisanje velikim slovima,
4. chatanje, off topic komentiranje,
5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,
6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,
7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,
8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe
9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail [email protected]),
10. pisanje drugim pismom osim latiničnog pisma,
11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera,
12. otvaranje više korisničkih računa (multinickovi)
13. objavljivanje povlaštenih informacija, neutemeljenih procjena o kretanjima dionice/dionica, i sl.

Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web portalu, budući da Voice of media d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste. Voice of media d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Media daily pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA
Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Media Daily stranica, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Media Daily stranice je obavezna. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Voice of media d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Media Daily stranica za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Media Daily stranica dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje bilo kojih odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Voice of media d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i emaila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Ovi Uvjeti su objavljeni 03. svibnja 2018. godine na www.mediadaily.biz

Voice of media d.o.o.

WordPress Ads
0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaNazad na shop


    American Express Visa MasterCard Maestro Diners Club International American Express – Jamstvo sigurne online kupnjeMasterCard® SecureCode™ Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway