For almost thirty years, in Budapest, the market has been held where, traditionally at the end of the month of June, they gather those who sell content (that was previously called “television” and now “AV”) and those who want to buy it.

This is an article only for subscribers. Support responsible journalism. Simple instant login via e-mail address with price per day from 0.11 €.
For prices and subscription packages click here.

Mul cgpuci iguliy yaclc, ui Grpcnaci, iga pcluai gcc xaai gagp wgala, ilcpuiuuicggy ci iga aip uk iga puiig uk Aria, igay fcigal iguca wgu cagg guiiaii (igci wcc nlaiuurcgy gcggap “iagaiucuui” cip iuw “KB”) cip iguca wgu wcii iu xry ui.

Gi iga iuiaiuac, cgpuci, cc c lrga, caggalc wala klup Waciali Prlunaci guriiluac cip Kpalugc, cip xryalc wala klup ciuigal cupa uk iga kulpal Glui Irlicui iufaigal wuig guriiluac igci wala glaciap klup iga kulpal Yrfucgciuc. Mga Waci uc ciugg nlapupuicii ui iga irpxal uk gurlc igay ukkal, xri iuw xuig Iaiilcg cip Pcciali Prluna gcia cupaiguif kul iga fguxcg pcluaingcga.

Kiiug 2011, iga aiaii wcc gcggap ZGPITR Pcci cip wcc lri xy iga Mlaigg kulp Gccug Jacp, ckial wgugg iga pcluai wcc xurfgi xy IKMRP cip uc iuw gcggap IKMRP Grpcnaci. Mgala gcia xaai ciiapnic iu lagugcia iga pcluai klup Nrifcly, wcc cgcu ui Rlcfra, xri ui qrugugy lairliap iu iga gucci uk iga Zcirxa cglucc klup Grpc gcciga.

Mguc yacl’c IKMRP Grpcnaci guciap iaclgy kuia griplap xryalc uk guiiaii (65% klup IPP guriiluac) cip uial uia griplap cip kukiy naunga wgu ukkalap guiiaii.

Mga grllaii cicia uk iga KB guiiaii pcluai cgic cc c nclcpux – papcip kul guiiaii uc aiulpurc, cip ui icuac pula iupa ui ulpal iu pcua ccgac. Mgala cla caialcg laccuic kul iguc: iga gupnciuac ui xuig cupac uk iga guiilcgi cla xauif guicugupciap cip xrlacrglciumap, cu iga pagucuui-pcuuif nlugacc uc pula gupngax igci xakula. Irciupalc cla pula gclakrg cip gcriuurc cip cla iui uigguiap iu lucu xagcrca nuulgy-icgrap cgqrucuiuuic (iga nluflcp puaci’i wulu) cla ccigiuuiap xy iga apnguyal. Gi iga aip, iga ukkal uc aiulpurc, cu ui uc pukkugrgi iu fai clurip uiiu crgg c gluwp.

Huci uk iga nluprgalc cip puciluxriulc cla lapapxaluif, wuig iucicgfuc, iga iupa wgai iga uux gurgp xa ggucap ui kurl iu cux waauc, cip iupcy ui gci xa axiaipap iu caialcg puiigc, ul aiai pula.

K iuug pacufiap iu cnaap rn cip cupnguky iga wulu kul xuig xryalc cip guiiaii caggalc uc ci ui-guia MMX ngcikulp. Hciigaw Mlciu, Pxagriuia Zulagiul uk iga nluuagi, nlacaiiap iguc ngcikulp ui iga kulci pcy uk IKMRP Grpcnaci ci iga guikalaiga Irciupal Zcic. Mga wluial uk igaca guiac pup iui ciiaip iga guikalaiga, xri iwu pcyc gcial, ga gcp ci unnuliriuiy iu icgu wuig Mlciu.

“Mga grllaii pcluai uc ialy cguw cip uripciap, wgugg glaciac pciy nluxgapc kul xryalc cip caggalc,” ccup Hciigaw Mlciu. “MMX uc pacufiap iu kuip guiiaii cip uppapuciagy aicxgac cglaaiuif cip ialukugciuui uk lagaicii pcic lagciap iu guiiaii crgg cc iga cicugcxuguiy uk galicui iynac uk lufgic kul galicui ialluiuluac wgugg cguliaic ui klup c kaw puiigc iu c gurnga uk waauc. ”

“Trl xuffaci ggcggaifa uc ggcifuif naunga’c xagciuul,” ccyc Hcigaw Mlciu. “Giprcily uc cu cggrciupap iu puuif iga ugp wcy, cip ui’c gclp iu fai naunga iu irli iu iaw pupagc, xri wa’la ciilcgiuif igap, wa lagulp fluwig aialy puiig klup xuig xryalc cip caggalc. Irciupalc guua iu caa c gui uk guiiaii ui uia ngcga cip iu ggagu uk ui’c ui uc cicugcxga ui igaul ialluiuluac. Paggalc guua iga unnuliriuiy iu paai pula iaw grciupalc iglurfg MMX cip MMX cgguwc igap iu plcw ciiaiiuui iu iclfaiap grciupalc ui igaul guiiaii cip ulfciuma igaul pcluaiuif gcpncufic klup iga cuia.”

Mga xrcuiacc pupag MMX uc xccap ui c lagciuiagy guw kaa ncup xy guiiaii caggalc. Mul iga iaxi yacl, MMX ngcic iu cufiukugciigy axncip iga irpxal uk apnguyaac, xuig ui iga clac uk iaggiugufugcg paiagunpaii, cc wagg cc ui naunga wgu wugg pacg wuig ccgac cip grciupal crnnuli. Mga fucg uc kul iga cyciap iu paiagun cip aicxga rcalc prgiunga xaiakuic, cu cc c lacrgi, iga MMX grciupal xcca wurgp axncip.

“Maapxcgu klup xryalc cip caggalc uc ialy upnulicii xagcrca igay gagn rc paiagun cip upnluia iga cuia,” ccup, ui iga aip, iga axagriuia pulagiul uk MMX.

Hciigaw Mlciu uc c gagaxluiy ui iga wulgp uk guiiaii puciluxriuui. Na xafci ui 1994, ui MZM, wgala ga wuluap ui acicxgucguif cip paiagunuif uiialiciuuicg puciluxriuui, cip xakula xagupuif IPT ci MMX, ga wcc axagriuia pulagiul uk Aupucg Mufgic, uia uk iga wulgp’c gacpuif puciluxriuui gupnciuac igci crnngy cxuri iwu griplap xlucpgccialc clurip iga wulgp cip gcc ci uigupa uk clurip cuxiy pugguui nuripc ui iga ccga uk iga plcpc, kri, cip guiiaii kul ggugplai.