• Na kongresu održanom na današnji dan 1921. godine u Sarajevu, osnovano je Jugoslavensko novinarsko udruženje (JNU). Odlučeno je da dotadašnja društva novinara iz Srbije, Hrvatske i Slovenije postanu sekcije JNU. Za prvog predsjednika izabran je Dušan Nikolajević, za sekretara Moša Pijade, a za blagajnika Ratko Parežanin. Prvi broj lista Novinar, organa JNU, izašao je  31. 7. iste godine u Beogradu. Odgovorni urednik bio je Miloje Radosavljević.