United Media objavljuje konkurs za prijavu projekta – scenarija igrane serije i/ili gotovih ili delimično gotovih televizijskih serija (dela) nezavisnih proizvođača izvorno proizvedenih na srpskom jeziku, za proizvodnju i/ili emitovanje na kanalima i/ili platformama United Media.

Prijave se mogu slati do 15.11.2022. na e-mail adresu [email protected]

Projekte možete prijaviti u jednoj ili više sledećih kategorija:

1. Serija u trajanju od 12 epizoda, s trajanjem epizode 50-60 minuta

2. Serija u trajanju od 24 epizode, s trajanjem epizode 45-50 minuta

3. Serija u trajanju od 50 epizoda, s trajanjem epizode 45-50 minuta

Traže se televizijske serije savremene tematike u jednom od sledećih žanrova: drama, dramedy, komedija, sitcom, krimi, triler, teen, young adult ili hibridi navedenih žanrova.

a) Prijave za scenario moraju sadržati:

– kratku biografiju autora odnosno autorskog tima

– bibliju (primarno opis koncepta, sveta, karakterizacija likova, atmosfera, sekundarno glavne tačke zapleta kroz sezonu, inspiracija, reference ili uzor, predlog glumaca, te

svaki dodatni materijal po želji u obliku fotografija, slika, opisa i drugo koji pomaže u dočaravanju projekta)

– scenario prve epizode i sinopsisi ostalih epizoda ili

– scenario svih epizoda

b) Prijave za proizvedene igrane serije moraju sadržati:

– podatke o nezavisnom producentu (rešenje o registraciji iz APRa, podatak o web stranici, ako postoji, podaci o prethodnim realizovanim projektima, ako postoje)

– kratku biografiju scenariste, reditelja i producenta serije

– bibliju (primarno koncepta, opis sveta, karakterizacija likova, atmosfera, sekundarno glavne tačke zapleta kroz sezonu, inspiracija, reference ili uzor, predlog glumaca, te svaki dodatni materijal po želji u obliku fotografija, slika, opisa i drugo koji pomaže u dočaravanju projekta)

NAPOMENA: ako je snimljena cela sezona, bibliju nije potrebno prilagati

– scenario prve epizode

– sinopsisi ostalih epizoda

– pilot epizoda

Među prijavljenim projektima UM će do 15.01.2023. po svojoj diskreciji odabrati najbolje i autorima ponuditi mogućnost otkupa materijala/dela i dalje saradnje koja će se regulisati posebnim ugovorom.

Organizator zadržava pravo da, po stručnoj oceni i sopstvenom slobodnom nahođenju, izabere više dela i ne izabere ni jedno od ponuđenih dela ukoliko oceni da ne ispunjavaju uslove za uspešnu finalnu realizaciju projekta, te može u bilo kojem trenutku otkazati ovaj konkurs, bez obrazloženja. Po okončanju konkursa, Organizator će uništiti dostavljenu dokumentaciju na odgovarajući način.

Svi prijave pristigle nakon isteka predviđenog roka za prijavu neće se razmatrati, niti će na osnovu tih prijava učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Organizatoru. Organizator neće snositi odgovornost za eventualnu pretrpljenu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) ili troškove nastale kao posledica učestvovanja u konkursu, otkazivanja ili prekida konkursa. Naročito, Organizator ne snosi odgovornost ukoliko iz razloga na strani učesnika konkursa ne dođe do realizacije saradnje i zaključenja relevantnog ugovora oko realizacije izabranog projekta. Organizator kao rukovalac i obrađivač obaveštava sve učesnike konkursa da će podaci o ličnosti učesnika (ime, prezime, e-mail adresa, a po potrebi i broj telefona i/ili adresa) biti korišćeni samo u svrhu organizovanja i sprovođenja konkursa, kao i da je pravni osnov obrade navedenih podataka član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (obrada u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca). Svi učesnici ostvaruju prava u skladu sa zakonom, a rukovaocu se mogu obratiti pisanim putem na adresu sedišta UNITED MEDIA PRODUCTION, Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd.