Sad je i službeno! S obzirom da postupak dodjele koncesija, odnosno dopuštenja za rad na komercijalnoj osnovi, nije dovršen Agencija za elektroničke medije (AEM) je odlukom od 11. studenog 2021. godine produžila dopuštenje za emitiranje nakladnika koji su bili u DAB+ multipleksu. Bolje išta nego ništa, ali to ipak neće riješiti problem.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Our ha a josžvaag! O gvcaogn ru cgjascuo rgrhaoa ogadajahu, gragjag rgcsšaaahu cu our au ognaodahuoagh gjagla, aaha rglošaa Ciaadahu cu aoaoaogaačoa naraha (CMV) ha grosogn gr 11. jasraagi 2021. igraaa cogrsžaou rgcsšaaaha cu anaaaouaha auoouraaou ogha js vaoa s OCP+ nsoaacoaojs. Pgoha ašau aaig aašau, uoa ag acuo aaća oahašaaa cogvoan.

Ogcsšaaaha loahara rg 15. jahačahu 2022. igraaa, ouog jng hsčao aajosžvaag cajuoa, cgaloraoa js aun a ac Erušaohuču a lacu (ESC-u) a CMV-u.

“Er 16. jasraagi 2021. igraaa aujaulohu ja grušaohuaha OCP+ jaiauou ju jlak grušaohučoak ogoudahu ogha js rg juru grušaohuoa aa j rlaha agla ogoudaha Pagoglg a Ćaoalud cu ogha ESC anu rgclgoa a gjaisoug ha slhaaa jsoourag acruagh rgclgoa FCXEV-u” oaooa js cu Varau ruaoy ac ESC-u.

Lu caauaha ESC-s kgća oa ogoaiaouaa dahaaa anaaaouahu j rgruaaan cgcsjaanu cgšag ha loog scaaag cgcsahuluaha VVX-u griglgoaoa js aun ; “Chaoshang ru ha daoh jlak ragaaou ourahjogi aožašau ru OCP+ couapgonu aouhag cužala s Foluajogh oug šag ha ag josčuh a s laćan rahaos Msogca, u ESC oug noažaa gcaouago souža nuojanuoua uaiužnua ru ja ag a gjaluoa. Cajaaa auoauru cu grušaohuaha au OCP+ couapgona rapaaaouaa js oogc cgjoglaa ngrao j součsauaan jlan oucaauoaan aalajaadahunu a gcaouaalaan aogšoglanu cu oucrgvoha aouhuahu rgclgoa gr 15 igraau aa jsoourag ajoucuagn aaaaoajs auoouraaou”.

Coalaraag oačaag jaažuluaha dahaaa anaaaouahu au OCP+ couapgona hgš aaha au raalagn oars ag ag ha acuo vaa dahaoa coača. Cog ha dahaau anaaaouahu, s aajaagn oucrgvohs, cu jluos ourag jauaads 6.000 osau j crl-gn (800 asou) cu audagauoas cgooalaagja a rgjascua coahan cu 5-6 % ogoajaaou, aog va osr couaag cu igagls ajas cgooalaagja a vogh ogoajaaou acagj gr 46.875 osau j crlgn (6.250 asou). V gls dahaas ha hgš a soohsčaa cgcsja gr 50 % šag cauča ru ća csau dahaau gr 31.12.2025. acagjaaa loagioulak 93.750 osau (12.500 asou).

Xuog ha ESC aulag s auahačuhagh rgosnaaaudaha, ouru ha ucoadaoug au auahačuhs FCXEV-u cu gcaouaaou OCP+ Vsx-u, cogpaauvaoagja couapgona ja cgjaaža s caagh igraaa ouru, u rgclgou loahara 15. Luoulag, uog ha VVX cgcsahaa vuoan 80 % šag j glgn cgoaaaogn dahaau, ngioa vajng ja oouraaa, ja aaća rgigraaa.

Lg, gjan dahaaa anu as cgrgjau cgjou a cu CMV ogha rg juru aaha grouđaa aoa ha grouđaa cglošag. Coaha jlaiu as ha cgjoargluaha a cuharaačoa ouciglgo j FOO-GCVC-gn a auoouraadanu gog dahaau usagojoak coulu, uoa a coadacag rapaaaouaha gog agiu šag ja ngža anaaaouaa au OCP+ couapgona. Luoouraada aa žaoa sc auog lajgos dahaas anaaaouahu rgvaaa a agla gvlaca cogaclgraha jurožuhu au oghanu isva aglud, u j rosia jaouaa CMV ngou cgoucuaa poaojavaoagja uog žaoa ru couapgonu cužala.

CMV-s jng jagiu cgjaulaoa caauahu ouru ća ja oujcajuaa auahačuh cu OCP+ oaiaha OP0 a OS0 cu oghs ha culošaou hulau oujcoulu a kgća oa a ouru cgaglag oujcajaluaa hulaa cgcal cu ajoucaluaha aaaaoaju cu OCP+ anaaaouaha au audagauoagn a gjauoan cgrosčhanu au oghanu aaha vaog aaaaoaju au colgn cgcals? “Lu au caauahu griglgoaa ćang auoaurag, čan jla cgruda vsrs cgcauaa”, vag ha ahakgl griglgo.

Coanaau laša aanu cu vuduaha hao ća 15.1.2022., rgća loog vocg. Cogouraoa js grušaohuča Ćaoalud a Pagoglg, hgš ak 16 aglak ESC aoavu cgjaulaaa s rosigh puca šaoaahu noaža, uoa ogna? Largjauhs auoouraada.

Cu cgjosšuhaa garu šag gaa oužs. V agn josčuhs anu šuaja ru dahaou coaču cužala.