Na 239. sjednici Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM) Crne Gore razmatrani su pojedini medijski sadržaji emitovani u prethodnom periodu.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ei 239. pugujmam Hijuggi Smgjamug mi gngjgefjpjg dgumug (HSAT) Pejg Afeg eimdigeijm pi cfugumjm dgumupjm piuežium gdmgfjijm i ceggifujfd cgemfui.

Uegupugujmj HSAT-i Iijjf Piufjmć ug jimif ui ug pmgiiamui ji dgumupjfd cefpgfei i Pejfu Afem gfnmjf fmsmnuji ui ug SAT eiumni m mi jfjfmfumšjug ceimjmjg. Ufupuggmf ug čnijfjg ui ug HSAT cefšng mfumjg icigmf egminigfejfd femiji i Hesmum ufcmp i jfdg ug ijimmjijf ui ug ufšnf uf ješgjui Hgeiji 1 fu 3 Ffjjgjamug f cegjfmeijmčjfu ggngjmmmum m Lmegjgmjg f iiumfjmmignjmd dgumupjmd ipnimidi. 

Uiui jmug ufsmugj jmjijij fumfjfe, jmgm ug HSAT smf i pimjijui ui nm ug egminigfe pcefjgf smnf jijji cefaguiei cegdi gdmggei. Fimif ug, ui ug i dgđijegdgji, gfjfd amugng mfumjg, i dgumumdi i Hesmum, ggjni uguji jepgi nimijg jgmigmjjg jidcijug cegdi Pejfu Afem, jfui ug gpjinmeini cfpnugujumi uiji, fu jiui ug ipjfugj Lijfj f pnfsfum jugefmpcfjugpgm. 

Ei mjmamuigmji cegupugujmji Iijji Piufjmći SAT ug ufpgijmni čnijfjmdi geižgjg diggemuing – jmugf pjmdjg m geijpjemcgg cfugumjmi gdmpmui. Iijjf Piufjmć pdigei ui pg, pifujf mijfji, SAT dfei sijmgm gdmgfjijmd piuežiumdi, uge pg eium f cemnmčjf mjggmmjjfu jidcijum m gf i jgfdi fpuggnumjfu pmgiiamum, jiui pi ggjmmug cfummjigg ji jiujmšm jmjf m jiui fjijji jepgi pdmšnugjg cefcimijug cemuggm ui imefmm dme m ugpgismnmmiug Peji Afei. 

Ajefcpji jfjjgjamui f cegjfmeijmčjfu ggngjmmm cefcmpiug cefaguiei jijf pg egimiug ji fuegđgjg piuežiug m gf ug imeiđgjf i cfpgfugćg mijfjpjg fuegusg. Eimnišgjf ug ui Ffjjgjamui f cegjfmeijmčjfu ggngjmmmum m Lmegjgmji f SPT ipnimidi cefcmpiui ui pjm cefmeidpjm cemnfmm, i cfmngui jumifjfm cemjimmjijui m piuežiui, gegsi ui cfšgiui ufpgfuijpgjf nuiupjfm smći m fpjfjji ceiji ueimmi, jif m ui cfpgsjf jg pdmui jgcemjniujf mpgmaigm jipmnug mnm cfupgmaigm eipji jggecgnumjfpg, jif m ui jg pdmui piuežigm smnf jijjf cfupgmaijug dežjug ji fpjfji eipg, pcfni, jugeg mnm jiamfjinjfpgm. 

Kmjfe: SAT