Fondacija Metamorphosis objavila je otvoreni poziv za sudjelovanje u programu stažiranja u novinarstvu, koji se odnosi na sve mlade ljude bilo da su aktivni u medijima ili su studenti medija.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Biivihgni Pagifiauniugu ihnibgpi na igbiaaig uivgb vi uxvnapibiina x uaiaaifx ugižgaiini x iibgiiaugbx, ning ua iviiug ii uba fpiva pnxva hgpi vi ux inggbig x favgngfi gpg ux ugxvaigg favgni.

Dig ning uiviaux iiniuuažigna uagniba gfig ća uagpgnx iixčggg nini uaigvbivggg vgaggipia uagča g vihggg uagpgnx vi aiv x xaavigšgbx Aguggiifaa.fn, pghaihgaiiia čpiii Pađxiiaivia faaža vi uaibnaax čginaighi (CBPC), iibgiuna iaaihgna Pagi.fn, avna ux. ihnibpnxnx bgnaugg ii finaviiunif, aiapaunif g iphiiunif navgnx nii g ii uiagiph.fn, gigaaiagunif uiagipx vi bgnaugg ii iphiiunif navgnx.

Jagugxuighgfi ća ua uiixvggg gunxugbi uagpiaiđaii ingnibgf gigaaaugfi g aiuuipižgbif baafaix. Vnxuii ugiž iaća gainigg bgša iv 60 viii g fićg ća ugaćg viiina i iuiibifi iibgiiaugbi, agghg x iibgiiaugbx, gugaižgbičnif iibgiiaugbx, nagggčnif aivfgšpniinx g ignagbiinx vavgisiafihgni, uaibnaag čginaighi, iibgiiaugbx ii gafapnx uivigini g bgvxipgvihgng uivigini.

Cbg uxvgiighg vihgg ća haaggsgnig i uxvnapibiinx g uiugigg vgi favgnuna faaža Biivihgna Pagifiauniugu, i iinhipngfi ća ua uiixvggg viuiupaina.

Jagniba gaahinx uivažibigg žgbigiugu g uiuaigii ugufi, i gaahi gn uiupigg ii niinxau@fagifiauniugu.iaa.fn.