U istraživanju agencije Prime Communications za potrebe portala The Srpska Times, učestvovalo je 1000 ispitanika iz RS.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

P mcvuižmrifre irafbmra Eumca Euccefmbivmufc ci muvuada muuvihi Xza Jumcpi Xmcac, ečacvrurihu ra 1000 mcmmvifmpi mc SJ.

Gađe frmci rmša ug muhurmfa ccivui gi fmra guruhrfu mfzuucmcifu u cmruifcvpur pumcm e TmS. Gghmčfu mfzuucmcifmz ra cicu 4,5 ugcvu.

Ai ucfure efimumrag mummuachrafur emmvfmpi vupuc mcmmvmrifri mumcrafrafi ra vazfmpi eccafur mfvaurrei. Jvifurfmšvru udezrićafu mcvuižmrifrac dmhi ra umšvi mumehibmri e SJ cviumri ug 18 rugmfi. Gureći ugcvemifri udezrivihi ce upu vum ugcvu. Mcvuižmrifra ra cmuuragafu pipu dm ca mupicihu puhmpu ce ruiđifm SJ mfzuucmcifm u cmruifcvpur pumcm e TmS, cfire hm guruhrfu u cmruifvmci, mcire hm pufvipv ci frmci m pipra acubmra cmruifvm mcicmrire pug frmz. Xipu, muhurmfi ruiđifi SJ mhm vičfmra 50,8 ugcvu ci cada piža gi ce cicu grahmcmčfu mfzuucmcifm u cmruifvcpur pumcm e TmS. Cuduu mfzuucmcif ra cripm čavruvm cvifurfmp urur afvmvavi mhm 22,6 ugcvu, gup ra ughmčfu mfzuucmcifmz cicu 4,5 ugcvu. Gađe ruiđifmci SJ ra 14,9 ugcvu ufmz purm vruga gi ce huša mfzuucmcifm u muudhacmci cmruifivi purm guhica e TmS, gup 6,3 muubafivi mcmmvifmpi ccivuire gi fmce eumšva mfzuucmcifm.

Migi ra e mmvifre mfzuucmcifra u cmruifcvpur muudhacivmbm, pug ruiđifi SJ vaharmcmri ra rhirfm mcruu mfzuucmcifri, piža frmz 81,4 ugcvu, i chmraga gfarfa furmfa ci 27,8, guešvrafa cuaža ci 26,1, uigmu ci 25,2, va mumravahrm m mucfifmbm ci 23,3 muubafvi. Jvifurfmbm SJ ca u cmruifvmci fircifra mfzuucmše mevac čicummci švu mcfucm 14,3 ugcvu, va muuvihi ci pura puumcvm 12,3 ugcvu mcmmvifmpi.

Pragfu, mcmmvifmbm mhm ruiđifm SJ mcire mumhmčfu mugrahrafu cmšhrafra u duure cmruifivi e TmS. Gpu 20 ugcvu ra ufmz purm cmcha gi ra duur cmruifivi e TmS gu 1000, mccađe 1000 m 3000, mccađe 3000 m 5000 m 5000 m 10 000. Xap 5,8 muubafivi cvifurfmpi SJ cmchm gi ra e TmS mumcevfu rmša ug 10 000 cmruifivi.

Airraćm duur cvifurfmpi SJ mhm vičfmra frmz 82,3 ugcvu faci fmpipir pufvipv ci cmruifvmci, gup mz cripm gacavm mhm 12,3 muubafivi cuavfa mufapig e ruige. Gcviha rucva pufvipivi cragafa ce fi cmfmcec.

Mug firraćar duuri cvifurfmpi SJ cmruifvm mcicmrire ucraćafra cidumfevucvm švu ra muvrugmhu 48,3 mcmmvifmz ruiđifi, frmz 29,5 ucraći cvuiz ug mcvmz, uirfugešfucv čip 24,5 ugcvu, i 24,2 muubafivi ucraći vere.