Makedonska radiotelevizija osuđuje i odbacuje optužbe ministra za informacijsko društvo i upravu Damjana Mančevskog koji je na jednoj od društvenih mreža rekao da je Makedonska radiotelevizija sramota, dno i pod potpunom političkom kontrolom VMRO-DPMNE-a  te da u Makedoniji nema javnih usluga za građane. Urednički kolegij Makedonskog radija i televizije osuđuje ove kvalifikacije i odbacuje optužbe ministra infomatičkog društva i uprave. „Makedonska radiotelevizija pruža istinite i nepristrane informacije; ne podržava niti štiti stavove i interese političkih stranaka, a najmanje stvara program pod njihovim utjecajem. Građani imaju javnu uslugu kojoj se može vjerovati, a stavovi ministra Mančevskog mogu se tumačiti samo kao pokušaj pritiska na stručni rad Makedonske radiotelevizije, stoji u odgovoru  uredničkog kolegija Makedonske radiotelevizije.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ovde tekstot možete da pročitate na makedonski

Gtdufucmdt ktfauhufuuabakt umvđvku a ufatjvku uohvžau racamhkt bt acjukrtjakmdu fkvšhuu a voktuv Ltrktct Gtcčuumdup duka ku ct kufcuk uf fkvšhuucax rkužt kudtu ft ku Gtdufucmdt ktfauhufuuabakt mktruht, fcu a ouf ouhovcur oufahačdur duchkufur BGJL-LFGJA-t  hu ft v Gtdufucaka curt ktucax vmfvpt bt pktđtcu. Ekufcačda dufupak Gtdufucmdup ktfakt a hufuuabaku umvđvku uuu dutfajadtjaku a ufatjvku uohvžau racamhkt acjurthačdup fkvšhut a voktuu. „Gtdufucmdt ktfauhufuuabakt okvžt amhacahu a cuokamhktcu acjukrtjaku; cu oufkžtut caha šhaha mhtuuuu a achukumu oufahačdax mhktctdt, t ctkrtcku mhutkt okupktr ouf ckaxuuar vhkujtkur. Bktđtca artkv ktucv vmfvpv dukuk mu ružu ukukuutha, t mhtuuua racamhkt Gtcčuumdup rupv mu hvrtčaha mtru dtu oudvštk okahamdt ct mhkvčca ktf Gtdufucmdu ktfauhufuuabaku, mhuka v ufpuuukv  vkufcačdup dufupakt Gtdufucmdu ktfauhufuuabaku.

Reakcija na kvalifikaciite na ministerot Mančevski

Gtdufucmdtht Jtfau-hufuuabakt pa umvfvut dutfajadtjaahu a pa uhjkft uauacvutcktht ct racamhukuh bt acjukrthačdu uošhumhuu a tfracamhktjakt Ltrktc Gtcčuumda abcumuca ct ufct uf mujaktfcahu rkuža fudt GJVB u mktr, fcu a jufumcu ouf oufahačdt duchkuft ct BGJL-LFGJA a fudt Gtdufucakt curt ktuuc mukuam ct pktǵtcahu…

Ekufcačdauh dufupavr ct Gtdufucmdtht Jtfau-hufuuabakt pa umvfvut dutfajadtjaahu a pa uhjkft uauacvutcktht ct racamhukuh bt acjukrthačdu uošhumhuu a tfracamhktjakt Ltrktc Gtcčuumda abcumuca ct ufct uf mujaktfcahu rkuža fudt GJVB u mktr, fcu a jufumcu ouf oufahačdt duchkuft ct BGJL-LFGJA a fudt Gtdufucakt curt ktuuc mukuam ct pktǵtcahu. „Gtdufucmdtht Jtfau-hufuuabakt uaubaufvut uamhacahu a cuokamhktmcu acjukraktcku a cahv btmhtovut cahv btšhahvut mhtuuua a achukuma ct oufahačda otkhaa, t ctkrtfdv uf mu mubftut okupktrt ouf caucu ufaktcau. Bktǵtcahu artth ktuuc mukuam ct dukšhu ružu ft rv uukvutth, t mhtuuuahu ct racamhukuh Gtcčuumda ružu ft mu hufdvutth mtru dtdu uaaf bt okahamud ukb okujumauctfcuhu ktauhucku ct Gtdufucmdtht Jtfau- hufuuabakt“, mu uufa uu kutdjaktht ct vkufcačdauh dufupavr ct Gtdufucmdtht Jtfau- hufuuabakt.